OPEN CALL
Det Frie Felts Festival 2021
Øst og Vest

Næste udgave af Det Frie Felts Festival foregår i perioden fra den 19.-23. januar i København og den 28.-31. januar 2021 i Aarhus. Den finder sted i København på Teaterøen og CC (Copenhagen Contemporary) på Refshaleøen, i Aarhus på Bora Bora, Åbne Scene og Katapult på Godsbanen.

Man kan ansøge om at spille i København og/eller i Aarhus. Det er kuratorerne, der beslutter, hvorvidt de enkelte projekter spiller hvert sted eller kun et af stederne.

KUNSTNERISK LINJE

Det Frie Felts Festival ønsker at præsentere scenekunstneriske værker, der viser feltets diversitet inden for koreografi, post-dance, eksperimenterende teater, performance, live art, nycirkus, readings, performance lectures, stedsspecifikke værker, installationer og hvad der ellers måtte være af nye genrer og formater, som vi endnu ikke har kendskab til.

Kuratorerne lægger særlig vægt på værker, der er nyskabende og eksperimenterende, og som på forskellig vis udfordrer eksisterende konventioner inden for scenekunsten.
Varigheden af værkerne må gerne variere i forhold til alment benyttede tidsformater, og der må også gerne tænkes over, hvor værket skal præsenteres.

Kuratorerne i år er koreograf Gunilla Heilborn fra Sverige, og repræsentanter for festivalen er dramatiker, dramaturg Gritt Uldall-Jessen og iscenesætter, performer Erik Pold, samt visuel kunstner Signe Klejs som repræsentant for vores samarbejdspartnere i Aarhus.

SCENER

På Teaterøen har vi både adgang til deres black box-teatersal samt Magneten, der indeholder flere sale af forskellig størrelse, og vi kan benytte deres caféområde. På CC (Copenhagen Contemporary) har vi adgang til en stor udstillingsagtig sal, som ikke har rig i loftet og publikumsopbygning. Den kan ikke mørklægges, men der er tale om et stort og åbent rum. I Aarhus har vi både adgang til store og lille scene på Bora Bora, Åbne Scene og Katapult på Godsbanen, som begge er relativt store black box-scener.

ØKONOMI

Vores praksis er at bede om en samlet pris på forestillingen (eksklusive moms) svarende til de reelle omkostninger, hvert projekt måtte have ved deltagelse i festivalen. Prisen skal være per opførelse og i forhold til antal medvirkende. Husk at medregne honorar til alle (inklusiv afviklere).

I jeres ansøgning skal I gøre rede for, om I ønsker og har mulighed for at præsentere forestillingen både i København og Aarhus, og angiv gerne en pris per sted, inklusive transport og overnatning. Vi skal bede jer om at medsende et budget, så vi kan se, hvordan I har gjort den samlede pris op i forhold til udgifter.

ANSØGNINGEN

Ansøgningen skal indeholde maks. 2 A4-sider med følgende oplysninger:

 

 • Beskrivelse af projektet/forestillingens målsætning, form og indhold
 • Pris og budget for forestillingen (eksklusive moms) for både København og Aarhus (hver for sig).
 • Oplysning om den projektansvarlige person over for festivalledelsen
 • Medvirkende kunstnere, samt kortfattet CV eller værkliste for enten kompagni eller kunstnerisk ansvarlig/e
 • Links til video (helst links til Vimeo eller Youtube o.lign.) eller fotos, fra pågældende værk eller tidligere arbejder
 • Teknisk info/rider

Udfyld og vedlæg dette ansøgningsskema, der kan findes her

Ansøgninger til “Det Frie Felts Festival 2021” skal indsendes senest mandag den 10. august 2020 kl. 23.59 på mail til adressen opencall(at)detfriefeltsfestival.dk

Ansøgere får besked om, hvorvidt de er kommet med eller ikke er kommet med senest den 1. oktober 2020.

VILKÅR FOR DELTAGELSE

 1. Vær opmærksom på, at vi har visse begrænsninger i forhold til de tekniske og rumlige omstændigheder på festivalen. Der vil være relativt kort tid til indryk og nedtagning, men vi gør, hvad vi kan for at opfylde de krav, der er til de enkelte forestillinger. Vi opfordrer dog til, at det i nogle tilfælde overvejes, om man kan lave en mere turnévenlig udgave af meget teknisk krævende forestillinger.
 2. Forestillingerne spiller som udgangspunkt en gang i København og/eller en gang i Aarhus ved årets festival, dog kan der være undtagelser ved intimforestillinger med få tilskuere ad gangen o. lign.
 3. Børneforestillinger kan ikke deltage – forestillinger skal sigte mod et publikum fra 16 år og op.
 4. Arbejdet skal have en eller anden form for tilknytning til Danmark eller være danskbaseret, så deciderede udenlandske gæstespil kan ikke komme i betragtning, medmindre det er en dansk co-produktion.
 5. Det Frie Felts Festival har nogle guidelines og indsatsområder i forbindelse med PR. De udvalgte projekter vil få tilsendt guidelines kort efter optagelse på Det Frie Felts Festival. Der er tale om et samarbejde omkring PR, som vil kræve noget tid udover selve produktionsarbejdet.

OPEN CALL
Selected Works 2021
East and West

The next edition of the festival takes place on January 19-23 in Copenhagen and on January 28-31 in Aarhus, 2021. In Copenhagen it takes place at Teaterøen and CC (Copenhagen Contemporary), both placed on Refshaleøen. In Aarhus it takes place at Bora Bora, Åbne Scene and Katapult at Godsbanen.

You can apply to present your work in Copenhagen and/or Aarhus. The curatorial team will choose who will perform and where.

ARTISTIC PROFILE

At Selected Works we present works from the independent performing arts scene in Denmark. We aim to show the diversity of the field within choreography, post-dance, experimental theatre, performance art, live art, new circus, readings, performance lectures, site-specific and participatory work, installations and new genres and formats that we have not yet named or encountered before.

The curators will look for works that are new, innovative, experimental and challenges conventions within the performing arts.
The duration of the works may vary from the most commonly used time formats and you should take into consideration where the work is to be presented.

The curatorial team this year consists of choreographer Gunilla Heilborn from Sweden and representatives of the festival; playwright and dramaturge Gritt Uldall-Jessen, director, choreographer and performer Erik Pold and visual artist Signe Klejs is the representative of our collaboration partners in Aarhus.

VENUES

Teaterøen consists of a black box theatre space with fixed audience seating and several more flexible spaces at “Magneten”. At CC (Copenhagen Contemporary) we will have access to a large exhibition-like hall, which has no rig or audience structure. The space has no blackout facilities but it is a large and open space.

In Aarhus we have access to two black box spaces at Bora Bora and another two black box spaces at Godsbanen (Åbne Scene and Katapult).

BUDGET

When applying for participation in the festival, you will be asked for a price (exclusive of VAT) that should cover the total costs of performing your work at the festival. Please include the price for one performance in Copenhagen and one in Aarhus. Remember to include expenses for transportation and accommodation as well and please provide a specified budget in the application, so we are able to see your expected expenses.

THE APPLICATION

We accept applications of maximum 2 pages, with a description of the following:

 

 • The artistic project including reflections on form and content
 • A separate budget/price (exclusive of VAT) for both Copenhagen and Aarhus
 • Information about the person in charge of the project for the festival management
 • A short resume for participating artists or a list of works for either the group or the artistic director
 • Links to video (preferable links to Vimeo or Youtube) or photos of the work you wish to present at the festival, or video-documentation of earlier artistic works
 • Technical rider

Please fill in the application form by clicking this link

Applications for ”Selected Works/Det Frie Felts Festival 2021” should be submitted by Monday August 10, 2020, at 23.59 to the following email:
opencall(at)detfriefeltsfestival.dk

Applicants will be notified about possible participation by October 1st, 2020.

TERMS OF PARTICIPATION

 1. Be aware that we have certain limitations to the technical and physical conditions of the festival. We have a relatively short “get in” and “get out” for each performance. However, we will do what we can in order to meet as many demands as possible. We do however encourage that all applicants consider creating a more “touring friendly” version of the more technically demanding pieces.
 2. As a starting point each performance will only be performed one time at the festival. However exceptions may occur, for instance in case of intimate performances that allow a limited amount of attendees at a time.
 3. We only present works targeted at adult audiences, 16+ years.
 4. All works presented should have some affiliation with Denmark. We don’t accept international guest performances through the open call, unless it is a Danish co-production in some way.
 5. We have certain guidelines and focus areas in relation to PR. The chosen projects will all receive these guidelines shortly after being accepted for this year´s programme. Please note that the PR work will be a collaboration and will require some time besides actual production work.