OBSOBS

af Tobias Shaw Petersen

OBSOBS

by Tobias Shaw Petersen

15.03.2019 18:30

16.03.2019 18:30

Varighed: 60 min.

OBSOBS er en autoritær indgriben i det offentlige rum. Værket stiller spørgsmålstegn ved vores blotte accept af myndigheder omkring os. Hvad gemmer sig bag uniformen? Hvordan styres vi? I en skulpturel hybrid mellem performance og installationskunst forstyrres vores “normale” bevægelsesmønstre og adfærd i det offentlige rum ved at lukke, styre og skjule vores almindelige tegnkonventioner. Brugen af røde og hvide striber og autoritært kropssprog leder os og belyser de skel, som ophøjer, manifesterer og skaber autoriteten i og over for os. Oplev en manifestation af magtens koreografiske absurditet. Tobias Shaw Petersen er skuespiller og arbejder i skæringspunktet mellem dans, teater og performance. Værket er stedsspecifikt og foregår udendørs.

  • "Autoriteter er en manifestation af det selvstændige væsen, der lever i vores samfund. Vogtere. Hævet over dig og mig. Hævet over menneskelighed. Perfekte."

  • "I et internationalt samfund, styret af frygt, korruption og organisationsstrukturer så komplekse, at intet enkelt menneske kan begribe dem, må vi minde hinanden om, at vi selv skaber disse magtdyr. At det er os, der er inde i kostumerne. Os, der sveder under panserhjelmen og refleksvesten. Hvordan forholder vi os til magten – når den er absurd?"

    – Tobias Shaw Petersen

Iscenesætter: Tobias Shaw Petersen
Performer: Tobias Shaw Petersen
Fotos: Kristin Honsson
Website

15.03.2019 18:30

16.03.2019 18:30

Duration: 60 min.

OBSOBS is an authoritarian intervention in public space. The work questions our mere acceptance of authorities around us. What hides behind the uniform? How are we governed? In a sculptural hybrid between performance and installation art, our “normal” patterns of movement and behaviour in the public space interfere with closing, controlling and hiding our common sign conventions. The use of red and white stripes and authoritarian body language guides us and illuminates the shells that exalt, manifest and create authority in and against us. Experience a manifestation of the power’s choreographic absurdity. Tobias Shaw Petersen is an actor and works at the intersection of dance, theatre and performance. The piece is site specific and takes place outside.

  • "Authorities are a manifestation of the independent being that lives in our society. Guardians. Raised above you and me. Raised above humanity. Perfect."

  • "In an international society, governed by fear, corruption and organisational structures so complex that no single human can fathom them, we have to remind each other that we are the ones that create this power. That we are the ones inside the costumes. We, who sweat underneath the riot helmet and the reflex vest. How do we relate – when the power is absurd?"

    – Tobias Shaw Petersen

Staging: Tobias Shaw Petersen
Performer: Tobias Shaw Petersen
Photos: Kristin Honsson
Website