Liaisons

af Marie Topp

Liaisons

by Marie Topp

14.03.2019 20:00

Varighed: 60 min.

I det koreografiske værk Liaisons adresseres og udforskes synssansens potentialer. Liaisons er en desorientering af fokus. Værket undersøger de tilstande, som opstår, når blikket er sløret. Det er en bevidst søgen mod det uskarpe. Det er anerkendelsen af, at måden vi ser på definerer hvad vi ser. Projektet ser et feministisk potentiale i det uskarpe og haptiske blik. Et blik, der i sit udflydende fokus ikke kan objektivisere. Danserne betragter publikum, publikum betragter danserne. I et koncentreret møde om det ukoncentrerede blik skaber Liaisons diskrete, sensuelle forbindelser, som fordrer et andet blik. Et net af blikke skaber et energetisk rum, hvor kroppene knyttes sammen. Liaisons er første værk i en serie ledet af koreografen Marie Topp om politiske og kulturelle strukturers indlejring i sansningen.

  • "Jeg interesserer mig for, hvordan tanker formes, og hvordan viden bliver skabt. Hvordan, og gennem hvilke filtre, omverden indtager vores krop og sind. Måden, vi sanser på, påvirker måden, hvorpå vi tænker. Jeg tror på den politiske, transformative kraft i dette. Jeg håber, at Liaisons er et udfordrende rum at træde ind i. Et rum af minder, fantasier, visualiseringer og forestillinger."

    – Marie Topp

Koreografi: Marie Topp
Dansere: Kenneth Bruun & Olivia Riviere
Lyd: Julia Giertz
Lysdesign: Mårten K. Axelsson
Dramaturgi: Igor Dobričić
Administration: Jens Christian Jensen, Projektcentret Dansehallerne
Co-produceret af: Dansehallerne, Bora Bora -Dans & Visuelt Teater
Udvikling af værket Liaisons i residency hos: Milvus Artistic Research Center, Bora Bora, MDT & Reykjavik Dance Festival
Fotos: Kenneth Bruun, Axel Norén, Sören Meisner
Website

14.03.2019 20:00

Duration: 60 min.

In the choreographic work Liaisons, the potentials of the visual sense are addressed and explored. Liaisons is a disorientation of focus. The work investigates the conditions that appear when the vision is blurry. It is a conscious search for blurriness. It is the recognition of, the way we look at things defines what we see. The project sees a feministic potential in the blurry and haptic gaze. A gaze that, in its dissipating focus, can’t objectivise. The dancers watch the audience, the audience watches the dancers. In a concentrated meeting on the unfocused gaze, Liaisons creates discreet, sensual connections which encourages a second glance. A network of gazes creates an energetic room, where bodies are joined together. Liaisons is the first piece in a series, headed by the choreographer Marie Topp, about political and cultural structures embedding in sensation.

  • "I am interested in how thoughts are formed and how knowledge is created. How, and through what filters, the world around us absorbs our body and mind. The way we sense, affects the way the way we think. I believe in the political transformative power within this. I hope that Liaisons is a challenging room to enter. A room of memories, fantasies, visualisations and imaginations."

    – Marie Topp

Choreography: Marie Topp
Dancers: Kenneth Bruun & Olivia Riviere
Sound: Julia Giertz
Lighting: Mårten K. Axelsson
Dramaturgy: Igor Dobričić
Administration: Jens Christian Jensen, The Project Center of Dansehallerne
Co-produced by: Dansehallerne, Bora Bora -Dans & Visuelt Teater
Residency: Milvus Artistic Research Center, Bora Bora, MDT & Reykjavik Dance Festival
Website