Værker i proces

af HAUT

Works In Process

by HAUT

På dette års Det Frie Felts Festival har HAUT fået lov til at kuratere et sideprogram, der fokuserer på værker i proces. Idéen til sideprogrammet opstod efter HAUTs besøg hos LA SERRE i Montreal, hvis work-in-process festival OFFTA finder sted på samme tid som den store FTA-festival, der viser færdige værker. Samtidigheden mellem festivalerne begejstrede HAUT, fordi den giver publikum mulighed for at få et indblik i den kunstneriske proces og ikke blot det færdige værk.

HAUTs sideprogram Værker i proces består af fire work-in-process-værker. Værket Absolute Joy er co-kurateret med Petra Huisman fra Inkonst i Malmø ud fra et open call med fokus på scenerummets popkultur.
Værkerne memoryMechanics og ai_ai_inannainanna_0_1 er en del af forløbet “Staging the Future of Technologies vol. 2” – et samarbejde mellem HAUT, Catch og CLICK Festival, der kredser om mødet mellem scenekunst og teknologi.
Skimmed Words er et værk i proces af en gruppe nyuddannede koreografer fra Den Danske Scenekunstskole.
Tilsammen udgør programmet Værker i proces fremtidens scenekunst.

HAUTs sideprogram Værker i proces præsenteres i Flexsalen på Copenhagen Contemporary torsdag den 21. januar kl. 17-21. Med Værker i proces inviterer HAUT publikum helt tæt på det kunstneriske arbejde, mens det stadig er i sin legende og undersøgende fase.

 

16:30 ÅBNING AF INSTALLATION

 

17:00 SKIMMED WORDS
Dance performance i proces

I den kunstneriske undersøgelse arbejdes der med forskellige måder at koreografere, placere, sammenstille og forfatte ord, tekst og dans på. Hvordan finder processen med at danne betydning og mening sted? Hvordan bliver ord ladet med symboler, retninger, affekter og spændinger? Hvor bevægelige er ord?

Kunstnerne beskæftiger sig med skrivning i en udvidet forstand. I dansen, på papiret, i sange og så videre.
Mens de skaber ord, tekst og kontekster vil de også undersøge det at indskrive. Hvilke egenskaber bestemmer en teksts mening? Hvilke penne skriver hvilke historier? Kunstnerne arbejder sig hen imod et sted, hvor alfabetet bliver sløret, og almindelige sætninger får nye klæder. Det er måske en god idé at lade sprogpolitiet blive derhjemme.

Koreografer og dansere: Denise Lim, Stina Ehn, Antonia Harke og Andreas Haglund.

 

17:45 MEMORYMECHANICS
Kunstinstallation og performance i proces

memoryMechanics er en udforskning af både menneskets og computerens hukommelse. Hvad sker der, når vi arbejder med kunstig intelligens i forhold til kroppens evne til at lagre og fremkalde minder? memoryMechanics er et laboratorieprojekt med fokus på vekselvirkningen mellem maskiner med kunstig intelligens, dans, bevægelse, krop og interaktiv kunst. Kunstinstallationen skaber et interaktivt rum, hvor publikum inviteres til at fremkalde og navigere rundt i en fælles hukommelse, der udgøres af dine, mine og vores minder.

memoryMechanics er udviklet i samarbejde mellem exocollective, et forskningssamarbejde fokuseret på spekulative undersøgelser inden for interaktionsdesign, kunst og teknologi, og scenekunst-duoen Knudsen Bøen.

Interaktionsdesigner: Maja Fagerberg Ranten og Mads Hobye
Datalogiprofessor: Troels Andreasen
Skuespiller og cand.mag. i teater- og performancestudier: Lise Aagaard Knudsen
Danser og koreograf: Karen Eide Bøen

 

18:30 AI_AI_INANNAINANNA_0_1
Performance- og multimedieinstallation i proces

Med researchmateriale baseret på økofeministisk moderskab, Sumerisk oldtidspoesi og ikkemenneskelige astronauter undersøger Nanna Lysholt Hansen og Nina Cecilia Højholdt nye sprogformer ved hjælp af kodningen af tekstgenereringsalgoritmer, krop og syntetiske stemmer.

Samarbejdet berører aspekter af oprindelse og formidling af tekst og stemmer. Kunstnerne sammensætter nye tekster fra en pulje af nøje udvalgte stemmer. De forsyner maskinen med de udvalgte researchtekster, hvorefter maskinen skaber nye tekster. Gennem en hybrid mellem installation og live-performance, udfordrer og udforsker de aspekter af hukommelse, sprog og narrativer.

Billedkunstner: Nanna Lysholt Hansen
Computerkunstner og programmør: Nina Cecilie Højholdt

 

19:15 ABSOLUTE JOY
Performance i proces

En undersøgelse af poppen i kultur, om store følelser og personlige playlister.

Under COVID-19-lockdown udtalte kulturminister Joy Mogensen: ”Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu”. Efterfølgende meddelte hun, at hendes yndlingsalbum er Absolute Music 2, hvilket mødte stor kritik. For Beck Heiberg og Sigrid Stigsdatter blev udtalelsen til en samtale om, hvilket Absolute Music-album der egentligt er det bedste.

I deres kunstneriske undersøgelse knyttes specifikke performance-elementer til numrene på Absolute Music 2. Publikum inviteres til at være med til at forme undersøgelsens dramaturgi, og de kan interagere med værket ved at skifte nummer, skippe eller sætte på repeat. Kunstnerne tager musikken seriøst og vil udfordre spørgsmålet om, hvad god kunst er, og hvem der får lov at diktere det. De vil tale om vigtigheden af kunsten og kulturen ved at bruge Joy Mogensens eget yndlingsalbum som startskud for en større debat om kunst og kultur.

Koreograf, performer og vokalist: Sigrid Stigsdatter
Koreograf og performer: Beck Heiberg

 

20:00-21:00 Åben installation og hang-out

memoryMechanics og ai_ai_inannainanna_0_1 er en del af “Staging the Future of Technologies vol. 2” – et samarbejde mellem HAUT, Catch og CLICK festival. Samarbejdet kredser om mødet mellem scenekunst og teknologi og er støttet af Bikubenfonden.

Sideprogrammet Værker i proces er støttet af Statens Kunstfond.

Læs mere om de enkelte værkers undersøgelse og kunstnerne samt information om billetreservation på vores hjemmeside: http://hautscene.dk/works-in-process/

At this year’s edition of Selected Works, HAUT has been given the opportunity to curate a side programme focusing on works in process. The idea to make the side programme arose from HAUT having visited LA SERRE in Montreal, whose work-in-process festival OFFTA, takes place at the same time as the big FTA festival showing finished pieces. HAUT was excited by the simultaneity of the festivals as it gives the audience the possibility to get an insight into the artistic process and not just the finished piece.

HAUT’s side programme Works in Process consists of 4 work-in-process pieces. The piece Absolute Joy is co-curated with Petra Huismann from Inkonst i Malmø from an open call focusing on pop culture on the stage.
The pieces memoryMechanics and ai_ai_inannainanna_0_1 are part of the project “Staging the Future of Technologies vol.2” – a collaboration between HAUT, Catch and CLICK Festival that revolves around the encounter between performing arts and technology.
Skimmed Works is a work-in-process by a group of newly graduated choreographers from the Danish National School of Performing Arts.
Altogether the programme Works in Process represents the performing arts of the future.

HAUT’s side programme Works in Process is presented in “Flexsalen” at Copenhagen Contemporary Thursday the 21st January from 5-9 pm. Through Works in Process HAUT invites the audience to be close to the artistic work, while it is still in its playful and experimental phase.

 

4:30 P.M. OPENING OF INSTALLATION

 

5:00 P.M. SKIMMED WORDS
Dance performance in process

The artists have explored different ways of choreographing, placing, juxtaposing and composing words, text and dance. How does the process of signification and meaning-making take place? How do words get packed with signs, directions, affects and tensions? How mobile are words?

The artists engage with writing in an expanded sense. In dance, on paper, writing in songs, etc.
As they produce words, texts, and contexts, they will also study the action of inscribing. What qualities determine the meaning of text? What type of pen can write what type of stories?

The artists are working towards a place where alphabets become blurry and common sentences take on new outfits. It might be a good idea to leave the grammar police at home.

Choreographers and dancers: Denise Lim, Stina Ehn, Antonia Harke and Andreas Haglund.

 

5:45 P.M. MEMORYMECHANICS
Art installation and performance in process

memoryMechanics is an exploration of both human and computer memory. What happens when we work with artificial intelligence in relation to the body’s ability to store and evoke memories? memoryMechanics is a laboratory project focusing on the interplay between machines with artificial intelligence, dance, movement, body, and interactive art. The art installation creates an interactive space where the audience is invited to evoke and navigate in a collective memory that consists of yours, mine and our memories.

memoryMachine is developed as a collaboration between exocollective, a research collaboration focusing on speculative examinations of interaction design, art and technology, and the performing arts duo Knudsen Bøen.

Interaction designers: Maja Fagerberg Ranten and Mads Hobye
Professor in Computer Science: Troels Andreasen
Actor and MA in Theatre and Performance Studies: Lise Aagaard Knudsen
Dancer and choreographer: Karen Eide Bøen

 

6:30 P.M. AI_AI_INANNAINANNA_0_1
Performance and multimedia installation in process

With research material based on ecofeminist motherhood, ancient Sumerian poetry and alien astronauts Nanna Lysholt Hansen and Nina Cecilia Højholdt explores new forms of language through the coding of text generation algorithms, body and synthetic voices.

The collaboration touches upon aspects of authorship and mediation of texts and voices. The artists assemble new text from a pool of carefully selected voices. They feed the machine with the selected research texts and the machine creates new texts. Through a hybrid installation and live performance, aspects of memory, language and narratives are challenged and explored.

Visual artist: Nanna Lysholt Hansen
Computer artist and programmer: Nina Cecilie Højholdt

 

7:15 P.M. ABSOLUTE JOY
Performance in process

An examination of pop within culture, great emotions and personal playlists.

During the COVID-19 lockdown, the Danish Minister of Culture, Joy Mogensen, said: “I would consider it inappropriate if I was to stand here and talk about culture right now”. Afterwards she stated that her favorite album is Absolute Music 2, which was met with a lot of criticism. To Beck Heiberg and Sigrid Stigsdatter the statement led to a conversation about which Absolute Music album actually is the best.

In their artistic investigations, specific performance elements are tied to the tracks on Absolute Music 2. The audience are invited to shape the dramaturgy of the investigation, and they can interact with the piece by changing the track, skipping it or putting it on repeat. The artists take the music seriously and want to challenge the question about what “good” art is, and who gets to dictate it. They want to talk about the importance of art and culture by using Joy Mogensen’s very own favorite album as a starting point for a greater debate about art and culture.

Choreographer, performer and vocalist: Sigrid Stigsdatter
Choreographer and performer: Beck Heiberg

 

8:00-9:00 P.M. OPEN INSTALLATION AND HANG-OUT

memoryMechanics and ai_ai_inannainanna_0_1 are part of “Staging the Future of Technologies vol. 2” – a collaboration between HAUT, Catch, and CLICK festival. The collaboration revolves around the interplay between performing arts and technology and is supported by The Bikuben Foundation.

The side programme Works in Process is supported by the Danish Arts Foundation.

Read more about the explorations behind each piece as well as the artists and information about ticket reservations on our website http://hautscene.dk/works-in-process/