WOWOWOW

af Fanclub

WOWOWOW

by Fanclub

16.03.2019 21:00

Varighed: 60 min.

WOWOWOW er et sted for delte refleksioner i og omkring kollektiv(et). Hvordan bevæger en bevægelse sig? I et danseværk, der samler handlinger og flygtige udsagn visualiseres ”vores” bevægelse. I tæt forbindelse til publikum aktiveres de forskellige lag af bevægelser, strukturer og relationer, der finder sted i det øjeblik vi taler om et “os”. WOWOWOW er et samarbejde mellem dansekollektivet Fanclub, som arbejder med sceneproduktioner, videokunst, koncerter og skriveritualer, og koreograf Quim Bigas (ES), hvis værkers forskelligartethed centreres omkring bevægelsesforskning og sociale interaktioner. Sammen bevæger de sig i den sociale bevægelse med en tilstedeværende og relationsbevidst tilgang.

 • "I dette værk er vi ikke optaget af kollektivets identitet, men snarere af dets bevægelser. Processen og værket undersøger denne bevægelse."

  – Quim Bigas

 • "For os i Fanclub er kollektivitet et potentielt alternativ til en individuel og kapitalistisk/markedsøkonomisk dagsorden, der rummer noget større end os hver især. Kollektivitet indbefatter medejerskab, horisontale strukturer og empati – men kollektivet risikerer også at umyndiggøre dets individer gennem skjulte hierarkier, ligesom dets grænser automatisk medfører ekskludering."

  – Fanclub

Værket er af dansekollektivet Fanclub.
Koreografi: Quim Bigas
Performere: Andrea Deres, Carolina Bäckman, Sofia Karlsson, Ellesiv V. Selseng, Quim Bigas
Produktion: Fanclub
Grafisk design: Jacob Grønbech Jensen
Teknik: Filip Vilhelmsson
Produktionsassistent: Gry Raaby
Fotos: Jacob Grønbech Jensen
Website

16.03.2019 21:00

Duration: 60 min.

WOWOWOW is a place for shared reflections about (the) collective. How does a movement move? In a work of dance that collects actions and fleeting statements, “our” movements are visualised. Together in a close connection with the audience, they activate the different layers of movement, structures and relations that happen in that moment where we talk about “us”. WOWOWOW is a collaboration between the dance collective Fanclub, who works with stage art productions, video art, concerts and writing-rituals and choreograph Quim Bigas (ES), whose work’s diversity centres around movement research and social interactions. Together they move in the social movement with a present and relationship-conscious approach.

 • "In this work we are not busy with the identity of the collective, but with its movement. The process and the work are on the inquiry towards that movement."

  – Quim Bigas

 • "For us in Fanclub, the collective is a potential alternative to an individual and capitalistic/market economy agenda, that contains something bigger than each of us. The collective includes co-ownership, horizontal structures and empathy – but the collective also risks to disempower its individuals through hidden hierarchies, just as its borders automatically leads to exclusion."

  – Fanclub

The work is by the dance collective Fanclub
Choreography: Quim Bigas
Performers: Andrea Deres, Carolina Bäckman, Sofia Karlsson, Ellesiv V. Selseng, Quim Bigas
Production: Fanclub
Graphic design: Jacob Grønbech Jensen
Stagecraft: Filip Vilhelmsson
Production Assistant: Gry Raaby
Photos: Jacob Grønbech Jensen
Website