The Soul Catcher

af Annika B. Lewis

The Soul Catcher

by Annika B. Lewis

20.01.2020 20:00

København: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Sprog: Engelsk, Svensk

Varighed: 90 min.

Voksenforestilling

THE SOUL CATCHER er en ildevarslende og dragende forestilling om psykisk vold, manipulation og magt iscenesat i Teaterøens Teatersal. THE SOUL CATCHER belyser de usynlige mekanismer, der foregår i voldelige relationer, og stiller skarpt på narcissistens personlighed. En personlighed, som er et sprængfarligt miks af mangel på empati, lumsk iscenesættelse, jagt på bekræftelse og udnyttelse af andre mennesker. I et heftigt, interessant spænd mellem performance, dans, spoken word og nykomponeret elektronisk musik afslører THE SOUL CATCHER det narcissistiske rovdyr og debatterer de samtidstendenser, som yngler det. THE SOUL CATCHER er et samarbejde mellem iscenesætter, performer og koreograf Annika B. Lewis og den kunstnerdrevne platform Kassandra Production, der arbejder med samtidsteater i feltet mellem dans, teater, installation og performancekunst.

  • "Dette er et forsøg på at fortælle min historie. Jeg ønsker at dele min erfaring og viden – det jeg har oplevet, forstået og lært. Jeg prøver her at lægge brikkerne i puslespillet på plads og skabe et meningsfuldt billede ud af det uforståelige og meningsløse. At se mønstrene. Som en stifinder i et meningsløst kaos, ønsker jeg at lave et kunstnerisk kort over voldens mekanismer. Dette er en fortælling om kontrol, afhængighed, drifter, ego, destruktive kræfter og magtens mørke. Måske er der andre, der lige nu står midt i noget lignende og har brug for at finde vej, se og forstå. Jeg fortæller gerne mere - hvis I ønsker. Jeg er sluppet fri fra den sindssyge turbulens og vågnet op fra den tåge, jeg befandt mig i. Med THE SOUL CATCHER bryder jeg tavsheden og kaster lys ind i en nattesort voldsspiral."

    – Kunstnerisk-statement

KREDITERING

Værket er af Kassandra Production/Annika B. Lewis
Iscenesætter: Annika B. Lewis
Koreograf: Annika B. Lewis
Performere: Lisbeth Sonne Andersen, Erik Pold, Johan Svensson
Komponist/musikere: Sofus Forsberg
Kostumer: Systuen Svalegangen
Scenografi: Signe Krogh
Lysdesign: Morten Ladefoged
Foto: Jens Peter Engedal og Anne Hübertz Brekne

kassandra-production.dk

20.01.2020 20:00

Copenhagen: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Language: English, Swedish

Duration: 90 min.

Adults only


THE SOUL CATCHER is an ominous and alluring performance about psychological violence, manipulation and power staged at Teatersalen on Teaterøen. THE SOUL CATCHER illuminates the invisible mechanisms that take place in violent relationships and highlights the personality of the narcissist. A personality that is an explosive mix of lack of empathy, insidious staging, pursuit of affirmation and exploitation of other people. In a powerful, interesting span between performance, dance, spoken word and newly composed electronic music, THE SOUL CATCHER reveals the narcissistic predator and debates the contemporary trends that breed it. THE SOUL CATCHER is a collaboration between stage artist, performer and choreographer Annika B. Lewis and the platform Kassandra Production, which is artist-driven and works with contemporary theatre in the field between dance, theatre, installation and performance art.

  • "This is an attempt to tell my story. I want to share my experience and knowledge — what I have experienced, understood and learned. Here, I try to put the pieces of the puzzle in place and create a meaningful picture out of the incomprehensible and meaningless. To see the patterns. As a pathfinder in a senseless chaos, I want to make an artistic map of the mechanisms of violence. This is a tale of control, addiction, urges, ego, destructive forces and the darkness of power. Maybe, others currently find themselves in the midst of a similar situation right now, having to find their own way, see and understand. I'll be happy to tell you more – if you wish me to. I have escaped from the insane turbulence and woken up from the fog that engulfed me. With THE SOUL CATCHER, I break my silence and shed light on a spiral of violence that is black as night."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

The work is by Kassandra Production/Annika B. Lewis
Staging: Annika B. Lewis
Choreographer: Annika B. Lewis
Performers: Lisbeth Sonne Andersen, Erik Pold, Johan Svensson
Composer/musicians: Sofus Forsberg
Costumes: Systuen Svalegangen
Scenography: Signe Krogh
Lighting: Morten Ladefoged
Photo: Jens Peter Engedal og Anne Hübertz Brekne

kassandra-production.dk