Levende Landskab?

af Anna Rosa Hiort-Lorenzen, Kasper Daugaard & Kristian Hverring

Levende Landskab? (Living Landscape?)

by Anna Rosa Hiort-Lorenzen, Kasper Daugaard & Kristian Hverring

28.01.2023 10:00-22:00

29.01.2020 10:00-22:00

30.01.2020 10:00-22:00

Aarhus: Godsbanens Foyer

Sprog: Dansk

Voksne, unge og familier

Levende Landskab? omhandler den plastik, der flyder rundt i naturen. Værket er skabt af rengøringsartikler, som et bjerg af plast, man kan udforske, undersøge og bevæge sig ind i.
Et bjerg af det plastaffald, vi ofte kun ser en del af. Levende Landskab? er et værk i stor skala, iscenesat med lyd, lys og bevægelsessensorer, så installationen konstant er ”i live” og reagerer på publikum, ligesom menneske og natur reagerer på hinanden. Tekstbidrag af forfatter Einar Már Guðmundsson og biolog Guðmundur Guðmundsson perspektiverer værket kunstnerisk, mytologisk og videnskabeligt. Levende Landskab? efterligner naturen i plastik. Ser verden sådan ud i fremtiden? Er den så̊ et ”levende landskab”?

Levende Landskab? er skabt af iscenesætter Kasper Daugaard, tekstilkunstner Anna Rosa Hiort-Lorenzen og komponist Kristian Hverring. De tre har tidligere skabt den iscenesatte udstilling LYSSTOF om nordiske naturfænomener (Nordatlantens Brygge, Bora Bora-dans og visuelt teater, Horsens Kunstmuseum) samt Alderdommens Rum, et sensorisk værk til Experimentariums permanente udstilling. Levende Landskab? er deres tredje samarbejde.

  • "Plast er en glimrende opfindelse. Men det var ikke meningen, det skulle ende i naturen i så store mængder. I det mindste kan man jo prøve at rydde op efter sig. Sige pænt undskyld og gøre rent. Så̊ vi tænkte; hvad nu hvis vi bygger skulpturen op af rengøringsartikler? De er lavet af plastik, de koster ingenting, og derfor smider vi dem ud i læssevis. Sådan er det med plastik. Og derfor må vi nu rengøre havene, naturen og landskabet..."

    – Kunstner-statement

KREDITERING

Levende Landskab? er skabt af iscenesætter Kasper Daugaard Poulsen, tekstilkunstner Anna Rosa Hiort-Lorenzen og komponist Kristian Hverring i samarbejde med forfatter Einar Már Guðmundsson og biolog Guðmundur Guðmundsson.

Vægtekster: Einar Már Guðmundsson (forfatter), Guðmundur Guðmundsson (biolog), Kasper Daugaard Poulsen (kunstner), Anna Rosa Hjort-Lorenzen (kunstner), Kristian Hverring (kunstner)

Foto: Mads Lending

dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1

28.01.2023 10:00-22:00

29.01.2020 10:00-22:00

30.01.2020 10:00-22:00

Aarhus: Godsbanens Foyer

Language: Danish

Adults, youths and families

Levende Landskab? revolves around the plastic that flows around in nature. The work is created from cleaning supplies, a mountain of plastic to explore, investigate and move into. A mountain of the plastic waste we often only see part of. Levende Landskab? is a largescale piece, staged with sound, light and motion sensors, so the installation is constantly ‘alive’ and responding to the audience, just as man and nature react to each other. Textual contribution by author Einar Már Guðmundsson and biologist Guðmundur Guðmundsson perspectives the work artistically, mythologically and scientifically. Levende Landskab? mimics nature in plastic. Does the world look like this in the future? Is it then a “Living Landscape”?

Levende Landskab? created by stage director Kasper Daugaard, textile artist Anna Rosa Hiort-Lorenzen and composer Kristian Hverring. The three have previously created the staged exhibition LYSSTOF, about Nordic natural phenomena (Nordatlantens Brygge, Bora Bora dance and visual theatre, Horsens Art Museum) as well as Alderdommens Rum, a sensory work for Experimentarium’s permanent exhibition. Levende Landskab? is their third collaboration.

  • "Plastics are an excellent invention. But it wasn't meant to end up in nature in such large quantities. The least you can do is to try to clean up after yourself. Say sorry and clean up. So we thought: What if we build the sculpture out of cleaning supplies? They're made of plastic, they cost nothing, which is why we throw them out in loads. That's the way it is with plastic. And that's why we must now clean the seas, nature and the landscape..."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

Levende Landskab? is created by stage director Kasper Daugaard Poulsen, textile artist Anna Rosa Hiort-Lorenzen and composer Kristian Hverring, in collaboration with author Einar Már Guðmundsson and biologist Guðmundur Guðmundsson.

Wall texts: Einar Már Guðmundsson (author), Guðmundur Guðmundsson (biologist), Kasper Daugaard Poulsen (artist), Anna Rosa Hiort-Lorenzen (artist), Kristian Hverring (artist)

Photo: Mads Lending

dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1