Det Frie Felts Festival 2022-23 har som formål at præsentere forskellige scenekunstneriske formater, genrer og udtryksformer samt skabe synlighed omkring kunstnere og deres værker fra Det Frie Felt og at vise det nationale såvel som internationale potentiale i værkerne. Her præsenteres yngre såvel som erfarne kunstnere med forskellige baggrunde, referencer, fagligheder og med eksperimenterende udtryksformer. De har fx baggrund i koreografi, fysisk teater, scenekunstnerisk tekst, performancekunst, lydkunst og billedkunst. Det Frie Felt refererer her til produktionsforhold, dvs. at værkerne typisk er produceret i et ikkeinstitutionelt regi.

Programmet for festivalen er i år blevet tilrettelagt af et kuratorteam på tre personer, som har bestået af performer og skuespiller Marina Popovic (NO), kunstnerisk leder, kurator og performancekunstner Andreas Constantinou (DK/IE/CY/UK) og dramatiker og dramaturg Gritt Uldall-Jessen, der har valgt 11 produktioner blandt 52 indsendte forslag. Det internationale gæstespil Every Body Electric af Doris Uhlich (AT) er kurateret af Erik Pold og Gritt Uldall-Jessen, der udgør festivalens kunstneriske ledelse.

Det Frie Felts Festival blev afholdt første gang i 2014. Den har indtil videre været afholdt seks gange og har præsenteret over 70 værker fra Det Frie Felt. Denne syvende udgave af festivalen finder for første gang sted både i København og Aarhus. 

Festivalen præsenterer forestillingerne i samarbejde med TOASTER på Husets Teater og Den Frie Udstillingsbygning og også på AFUK Scene i København og på Bora Bora, Åbne Scene og Kedlen på Godsbanen i Aarhus. Ud over det samarbejder festivalen også med Udviklingsplatformen for Scenekunst i København og Performing Arts Platform i Aarhus.

“Fra et stort antal indsendte ansøgninger har vi valgt nogle værker, der med deres autentiske udtryk, kunstneriske intentioner og frem for alt klarhed i deres håndværk har fanget vores opmærksomhed.

Vi har prioriteret værker, der kommunikerer på en sammenhængende måde, og som evner at åbne døre til udforskningsrejser, refleksion og empati i et udvalg af forskellige temaer.

I en verden, hvor vi hele tiden bliver bombarderet med overskrifter, clickbait og popkulturelle skildringer, bliver det mere og mere vigtigt for kunsten og kunstnerne at trodse det overfladiske og bryde skallen for at komme ind til kernen.

Jeg mener, at kunstnerne har et ansvar, uanset deres kunstneriske sprog, til at tale klart til deres publikum. Hvad er det, I gerne vil sige til os? Hvorfor vil I sige det? Og hvordan vil I engagere os i samtalen? Indholdet, intentionerne, motivet, og hvor tydeligt disse er omsat fra ideer på papir i en sammenhængende kunstnerisk praksis, har været kriterierne for udvælgelsesprocessen. De udvalgte værker besidder hver især en form for kunstnerisk indtrængen og uhøjtideligt udtryk og forsøger at bygge en kommunikationsbro med publikum. Derfor fremviser de udvalgte værker et individuelt udtryk, der bevæger sig væk fra tendenserne inden for samtidskunst/scenekunst/performance og modeshows for at søge hen mod deres egen kunstneriske handlefrihed.

Dette års program sigter mod at præsentere en mangfoldig, kraftfuld og ufiltreret repræsentation af, hvad der sker i Det Frie Felt overalt i Danmark lige nu.”

— Kunstnerisk leder/kurator/performancekunstner Andreas Constantinou (DK/IE/CY/UK)  

 

”Det har været et privilegium at være med til at udvælge programmet til Det Frie Felts Festival i år og dykke ned i det store hav af levende og vitale værker, der findes på tværs af det danske Frie Felt. Det var inspirerende for mig at opleve de mange forskellige formater, traditioner og tilgange, og i dette års programmering har vi tilstræbt at give plads til den store variation, der findes i feltet.

Det endelige program består af udvalgte værker, der har fanget vores opmærksomhed ved deres bydende karakter, deres legesyghed og frembrusende iver efter at kommunikere med et publikum. Mange af værkerne beskæftiger sig med vigtige sociale temaer og opfordrer til nytænkning i vores måder at være sammen på. Det gør de ved at sætte spørgsmålstegn ved, hvad skuespil er og kan være, og hvilke perspektiver der er på spil – uden på nogen måde at udvande den rene glæde i at performe. Det glæder mig, at dette års program koger over af/buldrer derudad med risikotagning og kraft, og jeg håber, at disse oplevelser og dialoger vil blive delt på tværs af de to byer såvel som blandt publikum og kunstnere.

De udvalgte værker udspringer alle fra intimitet og dedikeret forskning og er fokuseret på ærlig historiefortælling i et fælles rum. Efter min mening er dette ved at blive en sjældenhed i vores verden og er noget, vi burde dyrke sammen. Jeg glæder mig til at gøre netop det på dette års festival.”

— Performer/kunstnerisk leder Marina Popović (NO)  

 

”Det er vigtigt at bidrage til en cirkulation af eksperimenterende scenekunst herhjemme og give publikum i de to byer mulighed for at se værker, de ellers ikke ville have samme mulighed for at se, samt give kunstnerne mulighed for at nå længere ud med deres forestillinger. Visionen for os er på denne måde at give forestillingerne et længere liv, nå et nyt publikum og inspirere scenekunstmiljøerne i begge byer. Der er behov for synlighed af Det Frie Felt, og det har vist sig, at festivalformatet er godt til det, fordi værkerne præsenteres i koncentreret form og i en ramme. Nødvendigheden af at sikre adgang til scenekapacitet for Det Frie Felt er ikke blevet mindre, siden vi startede for over 10 år siden i forlængelse af vores kulturpolitiske engagement i vilkårene for Det Frie Felt. Derfor laver vi nu festivalen for syvende gang.” 

— Kunstnerisk ledelse af festivalen Gritt Uldall-Jessen og Erik Pold 

KREDITERING

Kuratorer:
Marina Popović (NO), Andreas Constantinou (DK/IE/CY/UK) og Gritt Uldall-Jessen

Kunstnerisk ledelse:
Gritt Uldall-Jessen og Erik Pold

Fundraising:
Ann-Jette Caron, Gritt Uldall-Jessen og Erik Pold

Teknisk chef:
Nils Engelbrecht-Sørensen

Producent:
Ann-Jette Caron

 

KBH-UDGAVE

Teknisk hold:
Mogens Kjempff, Per Lydersen og
Sven Kristoffersen

Husets Teater:
Christian Vest Berntsen og Nikolaj Roed Klüver

Projektmedarbejdere:
Nanna Hanfgarn, Nadja Mattioli og Signe S. Moore

Open call-assistance:
Christian Adelhorst Rossil

SoMe:
Nadja Mattioli

 

AARHUS-UDGAVE

Teknisk hold, Bora Bora:
Karsten Nisbeth og Sten Baadsgaard

Teknisk hold, Åbne Scene på Godsbanen:
Erik Jørgensen, Søren Faurholt, Christian Vestergaard og Erik Madsen

Projektmedarbejder:
Christian Adelhorst Rossil

Bogholder:
Cyrk Regnskab & Administration

SoMe:
Ditte Bichel

 

Tekstforfatter:
Gritt Uldall-Jessen

Oversættelse:
Billy O’Shea

Grafisk design:
Kasper Pyndt Rasmussen

Webudvikling:
Sepus Noordmans

Korrektur:
a1kommunikation

Artist-in-residence:
Dora Cheng (CHN/DE)

Bestyrelse:
Karen Vedel, Trine Sørensen, Dea Antonsen, Jens Frimann Hansen og Christian Adelhorst Rossil (ordførende)

Samarbejdspartnere:
Bora Bora, Åbne Scene, Godsbanen, Performing Arts Platform, TOASTER, Husets Teater, Den Frie Udstillingsbygning, AFUK Scene, Udviklingsplatformen for Scenekunst, KanonProduktion og Nydanskeren Jimbuts Kulturforening.

Festivalen er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Scenekunstudvalg, Aarhus Kommune, Augustinus Fonden, William Demant Fonden og S.C. Van Fonden m.fl.

Det Frie Felts Festival er en del af netværket Bridging the Scenes, som derudover består af Performing Arts Festival Berlin (PAF) i Tyskland, ACT Independent Theater Festival Sofia i Bulgarien og Malá Inventura i Prag, Tjekkiet.

Tak til medarbejderne hos Bora Bora, Åbne Scene, Performing Arts Platform, Husets Teater, Den Frie Udstillingsbygning, Udviklingsplatformen for Scenekunst, Rickard Borgström, Torbjørn Davidsen og Mette Garfield.

KONTAKT

SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTEGIVERE

The purpose of the Festival for the Independent Field of Performing Arts is to present the performing arts in various formats, genres and forms of expression, showcase artists from the independent field and their works, and highlight the national and international potential of the works. The festival presents both young and experienced artists from different backgrounds, references and disciplines, and with experimental forms of expression. They may for example have a background in choreography, physical theatre, playwriting, performance, sound art or the visual arts. The ‘independent field’ here refers to the production conditions, i.e. the works are typically produced in a non-institutional setting.

This year, the festival programme has been organised by a three-person curatorial team consisting of performer, actor and artistic director Marina Popovic (NO), artistic director, curator and performance artist Andreas Constantinou, and playwright and dramaturgist Gritt Uldall-Jessen, who have selected 11 productions from the 52 proposals submitted. The international guest production Every Body Electric by Doris Uhlich(AT) is curated by Erik Pold and Gritt Uldall-Jessen who are the artistic directors of Selected Works Festival.

Selected Works Festival was held for the first time in 2014. It has so far been held six times and has presented more than 70 works from the independent field. This seventh edition of the festival will for the first time take place in both Copenhagen and Aarhus. The festival is presenting the performances in collaboration with Toaster: Husets Teater and Den Frie Centre of Contemporary Art, as well as at AFUK Scene in Copenhagen and at Bora Bora, Åbne Scene and Kedlen at Godsbanen in Aarhus. In addition, the festival is also collaborating with the Development Platform for Performing Arts in Copenhagen and the Performing Arts Platform in Aarhus.

“From a large number of submitted applications we have selected works that have captured our attention in their authentic expressions, artistic intentions, and over all clarity in their craft. We have prioritized works that speak coherently and have the ability to open doors for journeys of understanding, reflection and empathy on a variation of different themes.

In a world where we are bombarded with headlines, click bait, and pop culture depictions, it becomes ever more burning for art and artists to defy the shallow and break the shell in order to get to the meat. I believe artists have a responsibility no matter what their artistic language is, to speak clearly to an audience. What do you want to tell us? Why do you want to tell it? And how do you engage us in the conversation?

Contents, intentions, motivations and how clearly these have been translated from ideas on paper to actual coherent artistic practice have been the criteria to the selection process. Each selected work has some sort of artistic urgency, unpretentious expression, and attempt to build a bridge for communication with an audience. Therefore these selected works demonstrate individualistic expressions veering away from contemporary art/theatre/performance trends or fads and seek artistic agency for themselves.

This year’s program attempts to highlight a diverse, powerful and unfiltered representation of what is happening in the independent performance scene across Denmark right now.”

— Artistic Director/Curator/Performance Artist, Andreas Constantinou (DK/IE/CY/UK)

 

“It has been a privilege to select this year’s program for Selected Works Festival and to dive into the large pool of vibrant and urgent works across the Danish independent scene. I am inspired by the range of formats, traditions and approaches, and this year’s programming has aspired to give space to the variety that is present in the field.

The selected program consists of work that has caught our attention by its urgency, playfulness and joyf eagerness to communicate with the audience. Many of the works engage with crucial social themes and invite a reimagining of our way of being together. They do so by questioning what performance is and can be and what perspectives are at play, without compromising the sheer joy of performing. I am thrilled that this year’s programme is filled with risk taking and agency and hope these experiences and dialogues will be shared across the two cities and amongst audiences and artists.

The works chosen are all coming from a place of intimate and dedicated research and are devoted to honest storytelling in a shared space. In my view, this is becoming a rarity in our world, and something we must nourish together. I am looking forward to doing exactly that at this year’s festival. “

— Performer/Co-Artistic Director, Marina Popović (NO)

 

“It is important to contribute to the circulation of experimental performing arts in this country, and to give audiences in the two cities an opportunity to experience works they would not otherwise be able to see, as well as to give artists a longer outreach with their performances. Our vision is to give the performances a longer life, reach new audiences, and inspire the performing arts communities in both cities. There is a need for greater visibility of the independent field, and the festival format has proven to be useful for that purpose, as the works are presented in a concentrated form and within a framework. The need to secure access to stage capacity for the independent field has not diminished since we began more than ten years ago, as an extension of our cultural political commitment to the conditions of the field. That’s why we’re putting on the festival for the seventh time.”

— Gritt Uldall-Jessen and Erik Pold, artistic directors of Selected Works Festival.

CREDITS

Curators:
Marina Popović (NO), Andreas Constantinou (DK/IE/CY/UK) and Gritt Uldall-Jessen

Artistic Directors:
Gritt Uldall-Jessen and Erik Pold

Fundraising:
Ann-Jette Caron, Gritt Uldall-Jessen and Erik Pold

Technical manager:
Nils Engelbrecht-Sørensen

Producer:
Ann-Jette Caron

 

CPH-edition

Technical team:
Mogens Kjempff, Per Lydersen and Sven Kristoffersen

Husets Teater:
Christian Vest Berntsen and Nikolaj Roed Klüver

Project staff members:
Nanna Hanfgarn, Nadja Mattioli and Signe S. Moore

Open call-assistance:
Christian Adelhorst Rossil

SoMe:
Nadja Mattioli

 

AARHUS-UDGAVE

Technical team, Bora Bora:
Karsten Nisbeth and Sten Baadsgaard

Technical team, Åbne Scene at Godsbanen:
Erik Jørgensen, Søren Faurholt, Christian Vestergaard and Erik Madsen

Project staff member:
Christian Adelhorst Rossil

Accountant:
Cyrk Regnskab & Administration

SoMe:
Ditte Bichel

 

Copywriter:
Gritt Uldall-Jessen

Translation:
Billy O’Shea

Graphic design:
Kasper Pyndt Rasmussen

Web development:
Sepus Noordmans

Proofreading:
a1kommunikation

Artist-in-residence:
Dora Cheng (CHN/DE)

Board of directors:
Karen Vedel, Trine Sørensen, Dea Antonsen, Jens Frimann Hansen and Christian Adelhorst Rossil (Chairperson)

Partners:
Bora Bora, Åbne Scene, Godsbanen, Performing Arts Platform, TOASTER, Husets Teater, Den Frie Centre of Contemporary Art, AFUK Stage, Development Platform for Performing Arts, KanonProduktion and Nydanskeren Jimbuts Kulturforening.

The festival is supported by The Danish Arts Foundation’s Project Support Committee for Performing Arts, the City of Copenhagen Performing Arts Committee, Aarhus Municipality, the Augustinus Foundation, the William Demant Foundation, the S.C. Van Foundation, and others.

Selected Works is a part of the network Bridging the Scenes which in addition consists of Performing Arts Festival Berlin (PAF) in Germany, ACT Independent Theater Festival Sofia in Bulgaria og Malá inventura in Prague, Czechia.

Thanks to the staff at Bora Bora, Åbne Scene, Performing Arts Platform, Husets Teater, Den Frie Centre of Contemporary Art, Development Platform for Performing Arts, Rickard Borgström, Torbjørn Davidsen and Mette Garfield.

CONTACT

COLLABORATIVE PARTNERS AND SUPPORTED BY